Avtal för tjänster och produkter via Xdesk AB

Prova-på period
Xdesk erbjuder vid uppstart eller tillägg av ny modul, en prova-på period på 30 dagar. Under denna period debiteras ingen kostnad för den/de moduler som valts. Under prova-på perioden råder ingen uppsägningstid och kontot/modulen kan avslutas direkt utan krav om att fortsätta användande eller framtida debitering.  På Det är dock av vikt att utföra uppsägning i tid om man ej önskar fortsätta, främst för att enligt GDPR i tid kunna radera informtion och sparade data som ej längre ämnas nyttjas. Uppsägningstiden efter prova-på perioden är enbart 1 månad innan nästa avtalsperiod.
Uppsägning görs enkelt via systemets supportfunktion eller från den e-postadress som användes vid registreringen.

Abonnemang

Detta abonnemangsavtal, vidare benämnt avtalet, utgör hela avtalet mellan abonnenten, vidare benämnd kunden, och Xdesk. Tillägg ska godkännas skriftligt av Xdesk. I de fall kunden använder produkten som tidsbegränsad prova på version får produkten användas under angiven tid utan att kunden förbinder sig att följa detta avtal vad det gäller betalning. När kunden tecknar abonnemang för produkten gäller följande: Avtalet mellan kunden, den juridiska person som specificerats på fakturan från Xdesk, och Xdesk definierar villkoren för abonnemanget. Avtalet gäller från den dag beställningen mottagits och accepterats av Xdesk. Läs noga igenom villkoren före användning. När kunden vid aktivering godkänner detta avtal har kunden accepterat villkoren i avtalet. Xdesk's åtagande i avtalet gäller endast under förutsättning att kunden betalar abonnemangsavgiften samt eventuella övriga kostnader för abonnemanget.

Avtalets omfattning
Avtalet ger kunden en icke-överlåtbar och begränsad rätt att använda den på fakturan specificerade produkten för sin verksamhet under avtalsperioden. Avtalet ger även kunden rätt till service enligt detta avtal under avtalsperioden. Om kunden har tecknat abonnemang för så kallad utbildningslicens gäller särskilda villkor. Fullständiga villkor bifogas i dessa fall leveransen alternativt fakturan. Produkten är endast avsedd att användas på datorer, operativsystem och tillsammans med de medlevererade komponenter som angivits i systemkraven för aktuell produkt och version.

Ytterligare användare
Avtal om ytterligare användare måste tecknas när kunden önskar göra produkten tillgänglig på mer än en användare. För vissa produkter, som kräver personlig inloggning för registrering av data, krävs avtal om ytterligare användare för varje användare som ska registrera data oavsett om produkten är tillgänglig på en eller flera enheter. Kontakta Xdesk för information kring respektive produkt.

Xdesks åtagande
Xdesk tillhandahåller service under separat angivna tider. Service utförs, efter Xdesks val, via internet, e-post, fax, brev eller telefon.
Servicen innebär:
• Produktsupport, dvs utökad hjälp och möjlighet till mer ingående frågor/hjälp om produkten som behövs för produktens användande. I viss begränsad omfattning kan även enklare frågor som rör operativsystem, skrivare, nätverk mm som behövs för produktens användande besvaras. Nivåer på svarstid regleras ej i detta avtal. Personlig support via telefon omfattas ej av detta avtal.
• Uppdateringsgaranti, vilken innebär att Xdesk under avtalsperioden kostnadsfritt tillhandahåller rättningar, som har väsentlig betydelse för produktens funktion, samt alla nya officiella versioner av produkten.
• Rabatt på konsulttjänster för aktuell produkt utförda av Xdesk.
• Nyheter via internet, e-post eller brev.
Alla insatser från Xdesks sida ska stå i rimligt förhållande till årsavgiften. Xdesk tillhandahåller viktig information kring produkten i första hand via Internet.
Efter Xdesks val kan information också lämnas via e-post eller brev. Xdesk åtgärdar anmälda produktfel som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen hos produkten, så snart det är möjligt. Xdesk förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras, eftersom Xdesk är den som har överblicken av konsekvenserna av en rättning/ändring/åtgärd. Xdesk åtgärdar fel som inte på ett allvarligt sätt påverkar kundens användande av produkten och/eller produktens funktion, tidigast vid nästa officiella version av produkten. Xdesk medverkar till att återställa dataregister från senaste säkerhetskopian med rimliga insatser och mot gällande timersättning. Xdesk ska kunna ta emot anmälan om fel och utföra service under separat angivna tider. Utanför angivna tider kan Xdesk ge service mot särskild ersättning. Felanmälan kan lämnas per telefon under gällande servicetider eller via e-post/fax/internet dygnet runt. Xdesk förbehåller sig rätten att förändra systemkrav och produktspecifikation för framtida versioner av produkten.

Begränsningar i Xdesks åtagande
Xdesks åtagande omfattar inte följande:
• Att ge instruktioner eller utbilda användarna om nödvändig information finns i produktens dokumentation, hjälptexter, arbetsgångar, på internet eller i andra media.
• Att göra kundspecifika anpassningar i produkten.
• Att avhjälpa fel som orsakats av t ex felaktigt handhavande eller åtgärder utförda av annan än av Xdesks personal eller personal som utför åtgärder på direkt uppdrag av Xdesk.
• Åtgärder som måste utföras på grund av att aktuell säkerhetskopia saknas.
• Att avhjälpa fel som uppstått på grund av ovarsam hantering eller felaktig användning.
• Att avhjälpa fel som uppkommit av orsaker utanför Xdesks kontroll såsom t ex strömavbrott, fel i operativsystem, fel i hårdvara, fel i drivrutiner, fel orsakade av virus eller trojanska program/makro eller fel i periferienhet.
• Åtgärder på produkt som är äldre än en officiell version jämfört med Xdesk senaste version.
• Rätten till fri produktsupport enligt detta avtal upphör om produkten används på andra datorer, andra operativsystem eller med andra än av Xdesk medlevererade komponenter än vad som angivits i systemkraven för aktuell produkt och version. Begränsningen gäller endast produktsupport. Rätten till uppdateringar, nyhetsbrev etc enligt detta avtal kvarstår.
• Rätten till fri produktsupport enligt detta avtal upphör om data hämtats från eller lämnats till produktens databas på ett sätt som inte godkänts av Xdesk. Produktsupport kan i dessa fall ges mot gällande timersättning. Begränsningen gäller endast produktsupport. Rätten till uppdateringar, nyhetsbrev etc enligt detta avtal kvarstår.

Kundens åtagande
För att Xdesk ska kunna ge service är kunden skyldig att:
• Utse en kontaktperson och se till att denne har tillräckliga kunskaper om produkten för att klara säkerhetskopiering, användning mm. Kontaktpersonen ska också vara förtrogen med datorer och aktuellt operativsystem. Kontaktpersonen ska vid kontakt med Xdesk kunna uppge kundnummer hos Xdesk.
• Följa de instruktioner som finns i produktens dokumentation och de instruktioner som Xdesk eventuellt har givit.
• Kontrollera och förhindra att dator, operativsystem, program och datafiler innehåller sk virus, trojanska hästar mm.
• Kunden är skyldig att på egen hand söka information som kan ha betydelse för kundens verksamhet samt att förse Xdesk med aktuella företagsuppgifter såsom postadress, telefonnummer, organisations- eller personnummer, kontaktperson och aktuell e-postadress.
• Följa villkoren i avtalet.

Upphovsrättigheter
Xdesk är ägare till alla upphovsrättigheter till produkten eller har avtal med andra upphovsmän i den grad
produkten innehåller källkoder som Xdesk inte har upphovsrättigheterna till. Detta gäller även till produkten tillhörande dokumentation såväl elektronisk som tryckt.
Kunden får inte göra förändringar i produktens kod, t ex disassemblera eller dekompilera produkten.

Dokumentation och lagringsmedium
All dokumentation, t ex handbok, elektronisk handbok och andra instruktioner, räknas som en del av produkten
och omfattas av samma regler om upphovsrätt som själva produkten.

Avtalsperiod
Avtalsperioden är innevarande kvartal från det att beställningen har mottagits och accepterats av Xdesk utom för vissa produkter som har abonnemangsperioden knuten till en bestämd kalendermånad. Det innebär att beroende på när ett abonnemang för dessa produkter tecknas kan den första avtalsperioden bli kortare än 1 månad och detta kan medföra att det inte blir en prisreduktion eller annan kompensation för kunden. Information om de olika produkternas abonnemangsperioder finns att få hos Xdesk. Kundens aktuella avtalsperiod framgår av fakturan. Avtalet förlängs automatiskt i perioder om 1 månad vid varje avtalsperiods upphörande. Om kunden inte önskar förlänga avtalet ska Xdesk kontaktas 1 månad innan den nuvarande avtalsperioden går ut.
Om kunden har tillgodoräknat sig service inom den nya avtalsperioden accepteras inte uppsägningen.

Avgifter och betalningsvillkor
Avgiften är baserad på ett rimligt användande av produkten och för så många enheter som avtalet medger. Tjänster som inte omfattas av avtalet debiteras kunden per timme enligt gällande prislista. Minsta debiterbara tid är en timme. Moms tillkommer på angivna priser. Betalningsvillkor är 15 dagar vid faktura. Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus åtta procentenheter. Xdesk förbehåller sig rätten att ändra priset för abonnemanget för kommande avtalsperiod samt ändra priset för varor och tjänster under gällande avtalsperiod.

Uppsägning
En uppsägning av en eller flera tjänster måste ske på ett säkert och betryggande sätt. Främst ska en uppsägning ske via systemets uppsägningsfunktion under "Underhåll / Övrigt / Avsluta modul", i andra hand skriftligt via e-post eller vanlig post. Om uppsägningen görs på annat sätt än via systemets uppsägningsfunktion som via e-post eller vanlig post, måste information bifogas som styrker avsändarens ägande av kontot. Främst ska denna information bestå av inloggningsuppgifter och företagsuppgifter. En uppsägning är först gällande när ovanstående är uppfyllt, eller när uppsägningen är bekräftad av andra extraordinära orsaker som tex dödsfall, force majeurea mfl.. En uppsägning kan aldrig utföras eller bekräftas muntligt.

Överlåtelse
Kunden får inte utan skriftligt godkännande från Xdesk överlåta, kopiera, hyra ut, låna ut, sälja eller på annat sätt avyttra produkten och tillhörande tjänster och inte heller överlåta avtalet till tredje part. Detsamma gäller om kunden blir fusionerad eller försatt i konkurs. Produkten får endast användas av kunden. Det är kundens ansvar att se till att var och en som använder produkten har fått tillräcklig information och utbildning. Kunden får inte utan skriftligt tillstånd från Xdesk exportera produkten.

Force majeure
Parts åtagande gäller med reservation för händelser utanför parts kontroll såsom arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för part att utföra service eller vidtaga åtgärder.

Ansvarsbegränsning
Xdesk friskriver sig från allt ansvar för varje personskada, sakskada eller förmögenhetsskada som kan följa direkt eller indirekt av Xdesk åtagande enligt detta avtal. Eventuell ersättning kan aldrig bli större än den årligt erlagda avgiften. Xdesk friskriver sig även från allt ansvar kring information som lagras och som strider mot GDPR, ansvaret för lagra sådan felaktig informatin ligger helt på kundens sida.

Sekretess
Ingendera parten får lämna ut uppgifter som är skyddade enligt lagen om företagshemligheter i annan utsträckning än vad som erfordras för att kunna utföra service enligt detta avtal eller om andra parten godkänt förfarandet. Part förbinder sig att informera sina anställda så att sekretess iakttas.

Person- och företagsuppgifter
Xdesk hanterar alla personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen). Mer information finns att få hos Xdesks kundtjänst.

Allmänt
I och med att kunden godkänner detta avtal godkänner kunden att Xdesk använder hos Xdesk registrerade uppgifter, postadresser och e-postadresser för utskick av information som har betydelse för användandet av produkten samt information om övriga produkter som kan ha betydelse för kunden. Xdesk vill göra kunden uppmärksam på att all användning av Xdesks produkter i strid mot detta avtal är straffbar. Vid brott mot detta avtal förbehåller sig Xdesk rätten att med omedelbar verkan säga upp avtalet. Som bevis på avtalet gäller kundens faktura eller kvitto. Xdesk bevakar sin upphovsrätt.

Tvist
Tvist angående detta avtal ska i första hand avgöras genom medling av parterna utsedda representanter. Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse ska tvisten avgöras av tingsrätten i av xdesk vald ort.Xdesk AB 2006-01-01 (rev. 2014-01-01)Bilaga – Personuppgiftsbiträdesavtal

Definitioner
1.1 Begrepp i detta Biträdesavtal ska tolkas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
1.2 Definitioner som används i detta Biträdesavtal men som inte är definierade i detta Biträdesavtal ska definieras i enlighet med Tjänsteavtalet.

2. Bilagor till personuppgiftsbiträdesavtalet
Specifikation över behandlingen av personuppgifter Underbilaga 1 På förhand godkända underbiträden Underbilaga 2

3. Behandling av personuppgifter
3.1 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast behandla personuppgifter enligt dokumenterade instruktioner från Personuppgiftsansvarig, såvida inte annat följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. Den Personuppgiftsansvariges ursprungliga instruktioner till Personuppgiftsbiträdet om behandlingens föremål och varaktighet, behandlingens karaktär och ändamål, typ av personuppgifter och kategorier av registrerade anges i detta Biträdesavtal och i Bilaga 1.
3.2 I syfte att uppfylla Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt Tjänsteavtalet kommer Personuppgiftsbiträdet vid behov att göra en kopia av Personuppgiftsansvarigs databas för att utföra tester i sådan kopia istället för direkt i Personuppgiftsansvarigs databas. Denna kopia av Personuppgiftsansvarigs databas kommer att sparas av Personuppgiftsbiträdet i fjorton (14) dagar efter slutförandet av sådana tester och kommer sedan automatiskt att raderas av Personuppgiftsbiträdet.
3.3 Den Personuppgiftsansvarige bekräftar att Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt detta Biträdesavtal, inklusive Bilaga 1, med undantag för eventuella skriftliga instruktioner som lämnats i enskilda fall i enlighet med punkt 4 nedan utgör de fullständiga instruktioner som ska följas av Personuppgiftsbiträdet. Alla ändringar i den Personuppgiftsansvariges instruktioner ska, med undantag från vad som anges i punkt 6.2 nedan, förhandlas separat och ska, för att bli gällande, dokumenteras skriftligt och undertecknas av båda Parter. Den Personuppgiftsansvarige är skyldigt att inte, utan sådan skriftlig överenskommelse, låta Personuppgiftsbiträdet behandla andra kategorier av personuppgifter, eller behandla personuppgifter om andra kategorier av registrerade, än vad som anges i Bilaga 1.
3.4 Den Personuppgiftsansvarige bekräftar att en Systemadministratör (såsom definierat enligt Tjänsteavtalet) har rätt att, för den Personuppgiftsansvariges räkning, lämna sådana instruktioner till Personuppgiftsbiträdet avseende Personuppgiftsbiträdets personuppgiftbehandlingar som är nödvändiga för att Systemadministratören 15 och Personuppgiftsbiträdet ska kunna fullgöra sina respektive förpliktelser mot den Personuppgiftsansvarige.
3.5 Personuppgiftsbiträdet ska, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och enligt den Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner i varje enskilt fall, bistå den Personuppgiftsansvarige vid fullgörandet av dennes skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. 3.6 Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera den Personuppgiftsansvarige om Personuppgiftsbiträdet anser att en instruktion från den Personuppgiftsansvarige strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

4. Utlämnande och mottagande personuppgifter

4.1 Om den Personuppgiftsansvarige till följd av ett ingånget avtal med en tredje part om att sådan tredje part ska tillhandahålla tjänster till den Personuppgiftsansvarige som ska integreras med Tjänsterna, aktiverar och godkänner sådan integration bekräftar härmed Parterna att Personuppgiftsbiträdet är skyldigt, samt berättigad, att till sådan tredje part lämna ut och motta de personuppgifter som är nödvändiga för Personuppgiftsbiträdet att lämna ut, respektive motta, för att sådan tredje part och Personuppgiftsbiträdet, ska kunna fullgöra sina respektive förpliktelser mot den Personuppgiftsansvarige.
4.2 Med undantag för sådan behandling som anges i punkt 3.4 och 4.1 ovan förbinder sig Personuppgiftsbiträdet att inte utan föregående skriftligt medgivande från den Personuppgiftsansvarige utlämna eller på annat sätt göra personuppgifter som behandlats enligt detta Biträdesavtal tillgängliga för tredje part, om annat inte följer av svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut.
4.3 Om en registrerad begär information från Personuppgiftsbiträdet om behandlingen av dennes personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål hänskjuta sådan begäran till den Personuppgiftsansvarige. 4.4 Om behörig myndighet begär information från Personuppgiftsbiträdet om behandlingen av personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer av svensk eller europeisk tillämplig lag, domstols- eller myndighetsbeslut. Personuppgiftsbiträdet får inte i något avseende handla för den Personuppgiftsansvariges räkning eller som ombud för denne, och får inte utan föregående medgivande från den Personuppgiftsansvarige överföra eller på annat sätt lämna ut personuppgifter eller andra uppgifter rörande behandlingen av personuppgifter till tredje part, om annat inte följer av svensk eller europeisk tillämplig lag, domstols- eller myndighetsbeslut.
4.5 Om det enligt tillämplig svensk eller europeisk lag begärs att Personuppgiftsbiträdet ska utlämna personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet behandlar för den Personuppgiftsansvariges räkning, är Personuppgiftsbiträdet skyldigt att omgående meddela den Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer av aktuell lag, domstols- eller myndighetsbeslut, och att i samband med utlämnandet begära att uppgifterna behandlas med sekretess. 16

5. Underbiträde och tredjelandsöverföringar

5.1 Den Personuppgiftsansvarige godkänner att Personuppgiftsbiträdet får anlita underbiträden inom och utanför EU/EES och får överföra personuppgifter utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att underbiträden är bundna av skriftliga avtal som ålägger dem motsvarande skyldigheter vid databehandlingen som de skyldigheter som gäller enligt detta Biträdesavtal. Bilaga 2 innehåller en lista på i förhand godkända underbiträden från och med dagen för ikraftträdandet av detta Biträdesavtal.
5.2 Om personuppgifter överförs till, eller åtkomst möjliggörs från, plats utanför EU/EES ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa att det finns en laglig grund för överföringen enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, till exempel EU-kommissionens modellklausuler. Personuppgiftsansvarig ger Personuppgiftsbiträdet mandat att för Personuppgiftsansvariges räkning ingå EU-kommissionens modellklausuler med underbiträden.
5.3 Om Personuppgiftsbiträdet avser att anlita ett nytt eller ersätta ett befintligt underbiträde för att behandla personuppgifter som omfattas av detta Biträdesavtal ska Personuppgiftsbiträdet i förväg informera den Personuppgiftsansvarige om detta och bereda denne möjlighet att framföra invändningar. Sådana invändningar ska ske skriftligen utan oskäligt dröjsmål från det att den Personuppgiftsansvarige fått informationen. Personuppgiftsbiträdet ska förse den Personuppgiftsansvarige med all information som denne skäligen kan begära för att bedöma om anlitandet av det föreslagna underbiträdet kommer att säkerställa efterlevnaden av den Personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt detta Biträdesavtal och tillämplig dataskyddslagstiftning. Om efterlevnaden av dessa skyldigheter, enligt Personuppgiftsansvariges befogade uppfattning, inte möjliggörs genom det föreslagna underbiträdet och Personuppgiftsbiträdet trots Personuppgiftsansvariges invändning vill anlita det föreslagna underbiträdet, har Personuppgiftsansvarige rätt att säga upp Biträdesavtalet utan extra kostnad. Om invändningen inte är befogad har den Personuppgiftsansvarige inte rätt att säga upp Tjänsteavtalet.

6. Datasäkerhet och sekretess

6.1 Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att fullgöra sina rättsliga förpliktelser avseende informationssäkerhet under tillämplig dataskyddslagstiftning och ska i samtliga fall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.
6.2 Personuppgiftsbiträdet ska följa de säkerhetsåtgärder som framgår av Bilaga 1 och sina egna säkerhetsföreskrifter. Personuppgiftsbiträdet får ändra sina egna säkerhetsföreskrifter utan föregående skriftligt medgivande från den Personuppgiftsansvarige förutsatt att ändringen inte står i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.
6.3 Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att säkerställa att endast sådan personal som direkt måste ha tillgång till personuppgifter för att kunna fullgöra Personuppgiftbiträdets skyldigheter enligt detta Biträdesavtal får tillgång till sådana uppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att sådan personal omfattas av en sekretessförbindelse som utformas i enlighet med bestämmelserna i Tjänsteavtalet. 17
6.4 För det fall Personuppgiftsbiträdet, till följd av den verksamhet som den Personuppgiftsansvarige bedriver, kommer att behandla känsliga personuppgifter förbinder sig den Personuppgiftsansvarige att innan sådan behandling påbörjas ta del av de säkerhetsåtgärder som kan komma att krävas vid sådan behandling av personuppgifter. Den Personuppgiftsansvarige är skyldigt att inte, utan att ha vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs enligt tillämplig dataskydddslagstiftning, låta Personuppgiftsbiträdet behandla känsliga personuppgifter.

7. Personuppgiftsincidenter

7.1 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål underrätta den Personuppgiftsansvarige efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident.
7.2 Personuppgiftsbiträdet ska bistå den Personuppgiftsansvarige med den information som rimligen kan krävas för att uppfylla dennes skyldighet att anmäla personuppgiftsincidenter.

8. Rätt till granskning

8.1 Den Personuppgiftsansvarige ska, i sin egenskap av personuppgiftsansvarig, ha rätt att vidta erforderliga åtgärder för att verifiera att Personuppgiftsbiträdet kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta Biträdesavtal och att Personuppgiftsbiträdet faktiskt har vidtagit de åtgärder som krävs för att säkerställa att dessa fullgörs.
8.2 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige all information som krävs för att visa att de skyldigheter som anges i detta Biträdesavtal efterlevs, samt att möjliggöra för och medverka till sådan granskning, inklusive kontroll på plats, som genomförs av den Personuppgiftsansvarige eller annan granskare som utsetts av denne, under förutsättning att de personer som utför granskningen ingår lämpliga sekretessavtal.

9. Avtalstid

Bestämmelserna i detta Biträdesavtal ska gälla så länge som Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för vilka den Personuppgiftsansvarige är personuppgiftsansvarig.

10. Åtgärder när behandlingen av personuppgifter har avslutats

10.1 När detta Biträdesavtal upphör har den Personuppgiftsansvarige trettio (30) dagar på sig att hämta ut alla personuppgifter som behandlats enligt detta Biträdesavtal, varefter Personuppgiftsbiträdet kommer att radera personuppgifterna om inte lagring av personuppgifterna krävs enligt svensk eller europeisk lagstiftning.
10.2 På begäran av den Personuppgiftsansvarige ska Personuppgiftsbiträdet skriftligen bekräfta vilka åtgärder som vidtagits avseende personuppgifterna efter behandlingens avslutande enligt punkt 10.1 ovan. 18

11. Ersättning

Personuppgiftsbiträdet har rätt till ersättning enligt Personuppgiftsbiträdets vid var tid gällande prislista för det arbete som utförts på grund av skyldigheterna i punkterna 3.4, 3.5, 4, 6.4, 7.2, 8 och 10 i detta Biträdesavtal.

12. Ansvarsbegränsningar

De ansvarsbegränsningar som anges i Tjänsteavtalet ska tillämpas för Personuppgiftsbiträdets ansvar enligt detta Biträdesavtal.

Xdesk AB 2015-12-31,